Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++

Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Trong loạt bài chia sẻ các demo và Source code, hôm nay mình sẽ chia sẻ code Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ được xây dựng trên thư viện Graphics C/C++.

Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++

Video dưới đây là demo mà mình đã xây dựng và sẽ chia sẻ source code trong bài viết hôm nay, bạn xem qua nhé.

Đồng hồ có 2 chế độ là Đồng hồ thời gian thời gian sẽ được lấy dựa trên thời gian của hệ thống, và Bấm giờ cho phép đếm giờ.

Chương trình

Đây là một chương trình trên thư viện Graphhics C/C++ nên để chạy thì bạn cần cài đặt thư viện Graphics trước đó, nếu như bạn đang vẫn chưa cài đặt thư viện Graphics hoặc chưa biết cách chạy chương trình trên màn hình Grpahics C/C++ thì hãy xem thêm bài viết này: Cài đặt thư viện Graphics trên IDE Dev C++.

Bạn không hiểu được ý nghĩa, cách dùng và tác dụng của các hàm đồ họa sử dụng trong chương trình dưới thì đọc tiếp bài viết này: Một số hàm đồ họa trong thư viện Graphics C/C++.

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <bits/stdc++.h>
#include <graphics.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
float h, p, s;
int ds,dp,dh,xs,ys, xp,yp,xh,yh,l1, x, y,start, stop, vac=360, vac2=360,thoat=0;
long long tt, gio,phut, giay;

void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

void clock1();
void clockk();
void menu();
void number();
void stopwatch();
void vach();
void stopwatch1();
void display();

int main()
{
	resizeConsole(0,0);
	initwindow(600,600);
	clock1();
return 0;
}

void vach()
{
	int vx=cos((vac/180.)*acos(-1))*200+300, vy=sin((vac/180.)*acos(-1))*200+300;
	int vx2=cos((vac2/180.)*acos(-1))*200+300, vy2=sin((vac2/180.)*acos(-1))*200+300;
	setfillstyle(1,12); setfillstyle(1,12); setlinestyle(1,1,10);
	setcolor(9);fillellipse(vx,vy,1,1);
	setcolor(12);fillellipse(vx2,vy2,1,1);
	vac-=6; vac2-=30;
}
void number()
{
	setcolor(12); setbkcolor(15); settextstyle(1,0,3);
	outtextxy(380,140,"1");	outtextxy(440,200,"2");	outtextxy(460,285,"3");
	outtextxy(440,370,"4");	outtextxy(380,440,"5");	outtextxy(288,465,"6");
	outtextxy(195,435,"7"); outtextxy(140,375,"8"); outtextxy(120,285,"9");
	outtextxy(140,200,"10");	outtextxy(195,140,"11"); outtextxy(280,115,"12");
}
void clockk()
{
	//Xoa
	xh=cos((dh/180.)*acos(-1))*130+300;//tinh toa x kim gio
	yh=sin((dh/180.)*acos(-1))*130+300;//tinh toa y kim gio
	setlinestyle(1,1,8); setcolor(15); line(300,300,xh,yh);//kim gio
	xp=cos((dp/180.)*acos(-1))*160+300;//tinh toa x kim phut
	yp=sin((dp/180.)*acos(-1))*160+300;//tinh toa y kim phut
	setlinestyle(1,1,5); setcolor(15); line(300,300,xp,yp);//kim phut
	xs=cos((ds/180.)*acos(-1))*185+300;//tinh toa x kim giay
	ys=sin((ds/180.)*acos(-1))*185+300;//tinh toa y kim giay
	setlinestyle(1,1,2); setcolor(15); line(300,300,xs,ys);//kim giay
	//Khoi tao
	setcolor(3); setbkcolor(15); settextstyle(2,0,7);
	outtextxy(220,380,"clock by tanchan679"); 
	time_t cl=time(0);
	char *now=ctime(&cl);
	setcolor(14); setbkcolor(0); settextstyle(3,0,3);
	outtextxy(160,30,now);//Dong ho so
	//lay thoi gian
	p=(now[14]-48)*10+(now[15]-48);
	h=(now[11]-48)*10+(now[12]-48)+p/60;
	s=(now[17]-48)*10+(now[18]-48);
	ds=((s*6)-90);
	dp=((p*6)-90);
	dh=(h*30)-90;
	xh=cos((dh/180.)*acos(-1))*130+300;//tinh toa x kim gio
	yh=sin((dh/180.)*acos(-1))*130+300;//tinh toa y kim gio
	setlinestyle(1,1,8); setcolor(1); line(300,300,xh,yh);//kim gio
	xp=cos((dp/180.)*acos(-1))*160+300;//tinh toa x kim phut
	yp=sin((dp/180.)*acos(-1))*160+300;//tinh toa y kim phut
	setlinestyle(1,1,5); setcolor(1); line(300,300,xp,yp);//kim phut
	xs=cos((ds/180.)*acos(-1))*185+300;//tinh toa x kim giay
	ys=sin((ds/180.)*acos(-1))*185+300;//tinh toa y kim giay
	setlinestyle(1,1,2); setcolor(1); line(300,300,xs,ys);//kim giay
	setfillstyle(1,12); fillellipse(300,300,8,8); //truc xoay
}
void menu()
{
	if(ismouseclick(WM_MOUSEMOVE))
	{
		getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
		if(x>20&&x<200&&y>550&&y<600)
		{
			setcolor(1); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,3);
			outtextxy(20,550,"Stopwatch");
		}
		else{
			setcolor(2); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,3);
			outtextxy(20,550,"Stopwatch");
		}
	}
	if(ismouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK))
	{
		getmouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK, x, y);
		if(x>20&&x<200&&y>550&&y<600) stopwatch1();
	}
}
void clock1()
{
	setfillstyle(1,0);
	bar(0,0,600,600);
	setfillstyle(1,15); setcolor(7); setlinestyle(1,2,15);
	fillellipse(300,300,200,200); //Khung tron dong ho kim
	for(int i=0;i<60;i++) vach();
	setcolor(2); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,3);
	outtextxy(20,550,"Stopwatch");
	while(1)
	{
		number();
		clockk();
		menu();
		delay(100);
	}
}
void click()
{
	if(ismouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK))
	{
		getmouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK, x, y);
		if(x>50&&x<170&&y>520&&y<570)
		{
	  	thoat=1; if(stop=0) stop=1; else stop=0;
		}
			else if(x>231&&x<349&&y>520&&y<570)
				{
					tt=0; giay=0;phut=0;
					display();
				}
				else if(x>390&&x<532&&y>520&&y<570)
				{
						clock1();start=0;
				}
		}
}
void move()
{
	if(ismouseclick(WM_MOUSEMOVE))
	{
	getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
		if(x>50&&x<170&&y>520&&y<570)
		{
			setcolor(12); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);
	  	if(stop==0) outtextxy(51,524,"Start ");
	  	else if(stop==1) outtextxy(51,524,"Stop ");
		}
		else if(x>231&&x<349&&y>520&&y<570)
		{
		setcolor(12); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);
		outtextxy(220,524,"Reset");
		}
		else if(x>390&&x<532&&y>520&&y<570)
		{
			setcolor(12); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);
			outtextxy(410,524,"Back");
		}
		else{
		setcolor(14); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);
		if(stop==0) outtextxy(51,524,"Start ");
	  	else if(stop==1) outtextxy(51,524,"Stop ");
		outtextxy(220,524,"Reset");
		outtextxy(410, 524,"Back");
						
		}
	}
}
void display()
{
	char tem[2];
	 	tem[0]=phut/10+48; tem[1]=phut%10+48; tem[2]=0;
	 	setcolor(15); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,10);outtextxy(70,200,tem);
		 outtextxy(275,200,":");
		 tem[0]=giay/10+48; tem[1]=giay%10+48; tem[2]=0;outtextxy(340,200,tem);
		 setcolor(12); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);
		 tem[0]=tt/10+48; tem[1]=tt%10+48; tem[2]=0;outtextxy(470,320,tem);
		 setlinestyle(0,1,3); setcolor(8);
		 line(0,500,600,500);
		 setcolor(14); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);	
		 if(start==0)
		 {
		 	outtextxy(51,524,"Start");	outtextxy(220,524,"Reset");outtextxy(410,524,"Back");
		 }
}
void start1()
{
	if(start==0)
		{
			stop=0;
			start=1;
			while(thoat==0)
			{
				move();
				click();
				delay(10);
			}
			stop=1; thoat=0;
		}
}
void stopwatch()
{
		display();
		tt+=2;
	 	if(tt==100)
	 	{
	 		tt=0;
	 		giay++;
	 		if(giay==60)
	 		{
	 			giay=0;
	 			phut++;
			 }
		 }
	setcolor(12); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,5);		 
	start1();
	move();
	if(ismouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK))
	{
		getmouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK, x, y);
		if((x>50&&x<170&&y>520&&y<570))
		{
				stop=0;
			while(thoat==0)
			{
				move();
				click();
				delay(10);
			}
			 thoat=0;stop=1;
		}
		else if(x>231&&x<349&&y>520&&y<570)
		{
			tt=0; giay=0;phut=0;
		}
		else if(x>390&&x<532&&y>520&&y<570)
		{
			clock1();
		}
	} 
}
void stopwatch1()
{
	tt=0; giay=0;phut=0; start=0; thoat=0;
	setfillstyle(1,0);
	bar(0,0,600,600);
	 setcolor(11); setbkcolor(0); settextstyle(6,0,7);outtextxy(0,0,"Stopwatch");
	 setcolor(9); setbkcolor(0); settextstyle(7,0,1);outtextxy(65,70,"~~by Tanchan679~~");
	while(1)
	{
		stopwatch();
		delay(0.0001);
	}
}
XÊM THÊM
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
5 1 Bỏ phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x