Mã hóa SHA1 Online

SHA1 StringMã hóa SHA1 là gì?

Trong mật mã học, SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) là hàm băm mật mã lấy đầu vào và tạo ra giá trị băm 160 bit (20 byte) được gọi là thông báo đã tiêu hóa – thường được hiển thị dưới dạng số thập lục phân, dài 40 chữ số.

Bản chất của một hàm băm là một chiều tức là chỉ có thể mã hóa chứ không thể giải mã ngược. Vì thế nó thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu được lưu trong database, khi hacker có thể xâm nhập vào hệ thống thì cũng không thể biết được mật khẩu người dùng.