Chuẩn hóa văn bản Onine

Để chuẩn hóa một đoạn văn bản, nhập đoạn văn bản vào bên dưới sau đó bấm “Thực hiện“.

Văn bản có 0 ký tự (bao gồm 0 ký tự thường và 0 khoẳng trắng) và có 0 từ (chữ)
buttonback


Các quy tác chuẩn hóa văn bản sử dụng

 • Xóa khoảng trắng thừa:
  • Tất cả các khoảng trắng liền kề nhau từ 1 trở lên sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 khoảng trắng duy nhất.
 • Xóa dấu ‘.’ thừa:
  • Tất cả các dấu chấm liền nhau, mỗi dấu chấm cách nhau bởi 1 khoảng trắng sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu chấm duy nhất(Ví dụ: . . . . . . . sẽ bị xóa chỉ còn 1 dấu chấm).
  • Tất cả các dấu chấm liền nhau mà không có khoảng trắng giữa chúng sẽ không bị xóa bỏ(Ví dụ:……………. sẽ không bị xóa bỏ).
  • Tự đặt 1 dấu khoảng trắng sau dấu chấm nếu sau dấu chấm là 1 ký tự, chuyển ký tự đó thành ký tự viết hoa.
 • Xóa dấu ‘,’ thừa:
  • Tất cả các dấu phẩy liền kề nhau sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu phẩy duy nhất.
  • Tự đặt 1 dấu khoảng cách sau dấu phẩy nếu ngay sau nó là 1 ký tự.
 • Xóa dấu ‘?’ thừa:
  • Tất cả các dấu hỏi chấm liền kề nhau sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu hỏi chấm duy nhất.
  • Tự đặt 1 dấu khoảng trắng sau dấu chấm hỏi nếu ngay sau dấu chấm hỏi là 1 ký tự.
 • Xóa dấu ‘!’ thừa:
  • Tất cả dấu chấm than liền kề nhau sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu chấm than duy nhất.
  • Tự đặt 1 dấu khoảng trắng sau dấu chấm than nếu ngay sau dấu chấm hỏi là 1 ký tự.
 • Xóa dấu ‘/’ thừa
  • Tất cả các ‘/’ liền kề nhau từ 1 trở lên sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu duy nhất.
 • Xóa dấu ‘\’ thừa
  • Tất cả các ‘\’ liền kề nhau từ 1 trở lên sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu duy nhất.
 • Xóa dấu ‘%’ thừa
  • Tất cả các ‘%’ liền kề nhau từ 1 trở lên sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu duy nhất.
 • Xóa dấu ‘&’ thừa
  • Tất cả các ‘&’ liền kề nhau từ 1 trở lên sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu duy nhất.
 • Xóa cặp dấu ‘()’ thừa
  • Tất cả các dấu ‘(‘ và ‘)’ liền kề nhau sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu.
 • Xóa cặp dấu ”{}’ thừa
 • Tất cả các dấu ‘{‘ và ‘}’ liền kề nhau sẽ bị xóa bỏ chỉ còn 1 dấu.
 • Viết hoa ký tự sau các dấu . ? !
  • Tự động viết hoa đầu dòng
  • Tự động viết hoa sau dấu chấm
 • Áp dụng tất cả:
  • Tất cả các quy tác chuẩn hóa trên sẽ được áp dụng
   • Và một số quy tác khác được áp dụng.