Mã hóa MD5 Online

MD5 String
MD5 FileMã hóa MD5 là gì?

MD5 là từ viết tắt của Message-Digest algorithm 5, là một hàm băm mã hóa, bản chất của một hàm băm là một chiều tức là chỉ có thể mã hóa chứ không thể giải mã ngược. Vì thế nó thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu được lưu trong database, khi hacker có thể xâm nhập vào hệ thống thì cũng không thể biết được mật khẩu người dùng.

Hoặc đơn giản hơn, MD5 còn dùng để để kiểm tra tính toàn vẹn của một file nào đó trước và sau khi được xử lý. MD5 bao gồm 32 kí tự, và nếu đầu vào giống nhau thì luôn luôn cho ra kết quả băm là như nhau. Ví dụ: Một file được kiểm tra hash MD5 trước và sau khi được download.