Thứ Ba, 23 Tháng Bảy 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++

Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Trong loạt bài chia sẻ các demo và Source code, hôm nay mình sẽ chia sẻ code Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++ được xây dựng trên thư viện Graphics C/C++.

Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C++

Video dưới đây là demo mà mình đã xây dựng và sẽ chia sẻ source code trong bài viết hôm nay, bạn xem qua nhé.

Chương trình xây dựng trên Graphcis C/C++ nên tương đối đơn giản, bạn nào có nhu cầu tham khảo code thì có thể download code về nghịch nhé.

Mình sẽ giải thích qua một số hàm như sau

void init() – Hàm khởi tạo

void init()
{
	initwindow(960,550);//Khởi tạo màn hình Graphics có kích thước rộng 960px, cao 550px
}

void reset() – Hàm reset lại màn hình

void reset()
{
	setfillstyle(1,7); bar(0,0,960,550);//Vẽ một lớp phủ lên màn hình
}

void menu() – Hàm tạo menu game

void menu()
{
	reset();
	setfillstyle(1,7); bar(0,0,960,550);
	setcolor(1); setbkcolor(7); settextstyle(6,0,8); 	outtextxy(70,10,"Ai LA Trieu Phu");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,150,"Play");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,200,"High Score");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,250,"Author");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,300,"Help");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,350,"Exit");
	bool exit=false;
	int x, y;
	while(!exit)
	{
		if (ismouseclick(WM_MOUSEMOVE)){
      getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
      if(x>350&&x<700&&y>150&&y<200) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,175,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,225,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>200&&y<250)
      {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,225,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>250&&y<300) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,275,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>300&&y<350) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,325,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,275,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>350&&y<400){
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,375,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,275,10,10);fillellipse(385,325,10,10);
			}
			else{
				setfillstyle(1,0);
				fillellipse(385,225,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
			  	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);fillellipse(385,175,10,10);
			}
		}
		if (ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN)){
      getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN, x, y);
      if(x>350&&x<700&&y>150&&y<200){
      	reset();game();exit=1;
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>200&&y<250){
				reset(); exit=1;
				FILE *p=fopen("scorehigh.txt","rt");
				char d[2];
				fgets(d,2,p);
				fclose(p);
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(230,180,"HIGH SCORE: ");
				outtextxy(670,180,d);
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(240,230,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>250&&y<300){
				reset(); exit=1;
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(100,150,"Demo xam lol nay viet boi");
				setcolor(1); outtextxy(320,200,"tanchan679");
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(250,250,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>300&&y<350){
				reset(); exit=1;
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(100,150," Tro nay thi can dech gi");
				outtextxy(290,200,"huong dan :))");
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(250,250,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>350&&y<400){
				t=1; exit=1;
			}
    }
    delay(10);
	}
}

char question[100][5][1000] – Mảng xâu các câu hỏi

char question[100][5][1000]={
	{"Nguoi viet demo chuong trinh nay hoc truong nao :))???","ICTU","TNUT","PTIT","HUST"},
	{"Nguoi viet demo chuong trinh dan toc gi :))))???","Kinh","Thai","Dao","Tay"},
	{"Tac gia demo hoc khoa bao nhieu truong ICTU :)))","14","15","16","17"},
	{"Tinh toi 27/03/2019 minh duoc bao nhieu tuoi :))","19","20","18","21"},
	{"Que minh o dau :)))","Lai Chau","Ha Noi","TP.HCM","Hai Phong"},
	{"Minh tung co bao nhieu nguoi yeu:))))","2","1","0","Vo so"},
	{"Mich thich mon the thao nao:)))","The thao dien tu","bong da","Cau long","Bong chuyen"},
	{"Hien tai minh hoc lop nao trong ICTU.","KTPM K16A","CNTT K16H","CNTT KK16A","CNTT K16D"},
	{"Chu tich tap doan Vingroup la ai.","Pham Nhat Vuong","Le Van Luyen","Vanh leg","Kha Banh"},
	{"Tong thong my la ai :))", "Jeff Bezos","Donald Trump","Bill Gates","Mark Zuckerberg"},
	{"Shigeo Tokuda lam nghe gi :)))","Lap trinh vien","Dien vien","Phi Cong","Kinh doanh tu do"},
	{"Nuoc nao co dien tich rong nhat the gioi.","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Singapore"},
	{"Nuoc nao co dien tich hep nhat the gioi.","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Singapore"},
	{"Nuoc nao co nen kinh te phat trien hang dau TG","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Hoa Ky"},
	{"MV Chay ngay di cua ca si nao","Son Tung","Mr.Siro","Chau Khai Phong","Kha Banh :))"},
	{"cc co ngia la gi :))","cuc c**","con c**","cac cau","Tuy nguoi su dung"},
};

void reset2() – Hàm reset lại khi vượt qua được 1 câu hỏi

void reset2()
{
	reset();
	setcolor(8); setlinestyle(1,2,4); rectangle(50,50,920,200);
	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,9);
   bar(50,300,450,350); rectangle(50,300,450,350); bar(480,300,920,350); rectangle(480,300,920,350);
	 bar(50,390,450,440); rectangle(50,390,450,440); bar(480,390,920,440); rectangle(480,390,920,440);
	 setcolor(0); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(9);
	 outtextxy(65,315,"A."); outtextxy(495,315,"B.");
	 outtextxy(65,405,"C."); outtextxy(495,405,"D.");
}

void order(int qt, char d[]) – Hàm chọn và hiển thị câu hỏi

void order(int qt, char d[])
{
		reset2();
		setcolor(0); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(7);
		outtextxy(70,90,question[qt][0]);
		outtextxy(60,60,"Cau:"); outtextxy(130,60,d);
		setbkcolor(9);
		outtextxy(95,315,question[qt][1]); outtextxy(525,315,question[qt][2]);
		outtextxy(95,405,question[qt][3]); outtextxy(525,405,question[qt][4]);
}

void game() – Hàm chơi game

void game()
{
	int x, y;
	int er=0, dem=0;
	char d[2];
	while(!er)
	{
		dem++;
		if(dem<10)	{
			d[0]=dem+48; d[1]=0; d[2]=0;
		}
		else{
			d[0]=dem/10+48; d[1]=dem%10+48; d[2]=0;
		}
		reset2();
		int qt=rand()%16;
		order(qt, d);
		while(true)
		{
			if (ismouseclick(WM_MOUSEMOVE)){
	      getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
	      if(x>50&&x<450&&y>300&&y<350) {
	      	order(qt, d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(50,300,450,350);
	        setbkcolor(10); outtextxy(95,315,question[qt][1]);
	 				outtextxy(65,315,"A.");
				}
				else if(x>480&&x<920&&y>300&&y<350)
	      {
	      	order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(480,300,920,350);
	        setbkcolor(10); outtextxy(525,315,question[qt][2]);
	 				outtextxy(495,315,"B.");
				}
				else if(x>50&&x<450&&y>390&&y<440) {
					order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(50,390,450,440);
	        setbkcolor(10); outtextxy(95,405,question[qt][3]);
	 				outtextxy(65,405,"C.");
				}
				else if(x>480&&x<920&&y>390&&y<440) {
	      	order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(480,390,920,440);
	        setbkcolor(10); outtextxy(525,405,question[qt][4]);
	 				outtextxy(495,405,"D.");
				}
				else{
						order(qt,d);
				}
			}

				if (ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN)){
     		  getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN, x, y);
     		  //A
     		  if(x>50&&x<450&&y>300&&y<350){
     		  	if(qt==1) er=1;if(qt==2) er=1;if(qt==7) er=1;
     		  	if(qt==5) er=1;	if(qt==9) er=1;	if(qt==10) er=1;if(qt==11) er=1;if(qt==12) er=1;
     		  	if(qt==13) er=1; if(qt==15) er=1;
     		  	break;
					 }
					 //B
					 else if(x>480&&x<920&&y>300&&y<350){
					 	if(qt==0) er=1;if(qt==1) er=1;if(qt==2) er=1; if(qt==3) er=1;if(qt==4) er=1;
					 	if(qt==5) er=1;if(qt==6) er=1;if(qt==7) er=1;if(qt==8) er=1;if(qt==11) er=1;
					 	if(qt==12) er=1;if(qt==13) er=1;if(qt==14) er=1;if(qt==15) er=1;
					 	break;
					 }
					 //C
					 else if(x>50&&x<450&&y>390&&y<440) {
					 	if(qt==0) er=1; if(qt==3) er=1;if(qt==4) er=1;if(qt==6) er=1;
					 	if(qt==7) er=1;if(qt==8) er=1;	if(qt==9) er=1;if(qt==10) er=1;if(qt==12) er=1;
						if(qt==13) er=1;if(qt==14) er=1;
						if(qt==15) er=1;
					 break;
					 }
					 //D
					 else if(x>480&&x<920&&y>390&&y<440) {
					 	if(qt==0) er=1; if(qt==1) er=1; if(qt==2) er=1; if(qt==3) er=1; 
					 	if(qt==4) er=1;if(qt==5) er=1; if(qt==6) er=1;if(qt==8) er=1;
					 	if(qt==9) er=1;if(qt==10) er=1;if(qt==11) er=1;if(qt==14) er=1;
					 	break;
					 }
					 cout<<er<<"-";
    			 }
			delay(100);
		}
		delay(10);
	}
	FILE *p=fopen("scorehigh.txt","wt");
	fputs(d,p);
	fclose(p);
	reset();
	setcolor(1); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
	outtextxy(280,100,"Tra loi sai!!");
	outtextxy(200,150,"BAN NGU LOL :)))");
	setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
	outtextxy(230,200,"(The main screen appears after 5s)");
	setcolor(8); setlinestyle(1,2,4); rectangle(150,300,820,400);
	setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
	outtextxy(300,330,"SCORE: ");
	outtextxy(570,330,d);
	delay(5000);
}

int main() – Hàm chính

int main()
{
	init();
	while(!t)
	{
		menu();
		delay(100);
	}
return 0;
}

Chương trình

Đây là một chương trình trên thư viện Graphhics C/C++ nên để chạy thì bạn cần cài đặt thư viện Graphics trước đó, nếu như bạn đang vẫn chưa cài đặt thư viện Graphics hoặc chưa biết cách chạy chương trình trên màn hình Grpahics C/C++ thì hãy xem thêm bài viết này: Cài đặt thư viện Graphics trên IDE Dev C++.

Bạn không hiểu được ý nghĩa, cách dùng và tác dụng của các hàm đồ họa sử dụng trong chương trình dưới thì đọc tiếp bài viết này: Một số hàm đồ họa trong thư viện Graphics C/C++.

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <bits/stdc++.h>
#include <graphics.h>
using namespace std;
void init();
void menu();
bool t=0;
int main()
{
	init();
	while(!t)
	{
		menu();
		delay(100);
	}
return 0;
}
void init()
{
	initwindow(960,550);
}
void reset()
{
	setfillstyle(1,7); bar(0,0,960,550);
}
void game();
void menu()
{
	reset();
	setfillstyle(1,7); bar(0,0,960,550);
	setcolor(1); setbkcolor(7); settextstyle(6,0,8); 	outtextxy(70,10,"Ai LA Trieu Phu");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,150,"Play");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,200,"High Score");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,250,"Author");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,300,"Help");
	setcolor(2);setbkcolor(7);settextstyle(6,0,5);	outtextxy(400,350,"Exit");
	bool exit=false;
	int x, y;
	while(!exit)
	{
		if (ismouseclick(WM_MOUSEMOVE)){
      getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
      if(x>350&&x<700&&y>150&&y<200) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,175,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,225,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>200&&y<250)
      {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,225,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>250&&y<300) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,275,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>300&&y<350) {
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,325,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,275,10,10);fillellipse(385,375,10,10);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>350&&y<400){
      	setfillstyle(1,4); fillellipse(385,375,10,10);
      	setfillstyle(1,0);
      	fillellipse(385,175,10,10);fillellipse(385,225,10,10);
      	fillellipse(385,275,10,10);fillellipse(385,325,10,10);
			}
			else{
				setfillstyle(1,0);
				fillellipse(385,225,10,10);fillellipse(385,275,10,10);
			  	fillellipse(385,325,10,10);fillellipse(385,375,10,10);fillellipse(385,175,10,10);
			}
		}
		if (ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN)){
      getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN, x, y);
      if(x>350&&x<700&&y>150&&y<200){
      	reset();game();exit=1;
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>200&&y<250){
				reset(); exit=1;
				FILE *p=fopen("scorehigh.txt","rt");
				char d[2];
				fgets(d,2,p);
				fclose(p);
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(230,180,"HIGH SCORE: ");
				outtextxy(670,180,d);
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(240,230,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>250&&y<300){
				reset(); exit=1;
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(100,150,"Demo xam lol nay viet boi");
				setcolor(1); outtextxy(320,200,"tanchan679");
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(250,250,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>300&&y<350){
				reset(); exit=1;
				setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
				outtextxy(100,150," Tro nay thi can dech gi");
				outtextxy(290,200,"huong dan :))");
				setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
				outtextxy(250,250,"(The main screen appears after 5s)");
				delay(5000);
			}
			else if(x>350&&x<700&&y>350&&y<400){
				t=1; exit=1;
			}
    }
    delay(10);
	}
}
char question[100][5][1000]={
	{"Nguoi viet demo chuong trinh nay hoc truong nao :))???","ICTU","TNUT","PTIT","HUST"},
	{"Nguoi viet demo chuong trinh dan toc gi :))))???","Kinh","Thai","Dao","Tay"},
	{"Tac gia demo hoc khoa bao nhieu truong ICTU :)))","14","15","16","17"},
	{"Tinh toi 27/03/2019 minh duoc bao nhieu tuoi :))","19","20","18","21"},
	{"Que minh o dau :)))","Lai Chau","Ha Noi","TP.HCM","Hai Phong"},
	{"Minh tung co bao nhieu nguoi yeu:))))","2","1","0","Vo so"},
	{"Mich thich mon the thao nao:)))","The thao dien tu","bong da","Cau long","Bong chuyen"},
	{"Hien tai minh hoc lop nao trong ICTU.","KTPM K16A","CNTT K16H","CNTT KK16A","CNTT K16D"},
	{"Chu tich tap doan Vingroup la ai.","Pham Nhat Vuong","Le Van Luyen","Vanh leg","Kha Banh"},
	{"Tong thong my la ai :))", "Jeff Bezos","Donald Trump","Bill Gates","Mark Zuckerberg"},
	{"Shigeo Tokuda lam nghe gi :)))","Lap trinh vien","Dien vien","Phi Cong","Kinh doanh tu do"},
	{"Nuoc nao co dien tich rong nhat the gioi.","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Singapore"},
	{"Nuoc nao co dien tich hep nhat the gioi.","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Singapore"},
	{"Nuoc nao co nen kinh te phat trien hang dau TG","Viet Nam","Tau Khua","Nga Ngo","Hoa Ky"},
	{"MV Chay ngay di cua ca si nao","Son Tung","Mr.Siro","Chau Khai Phong","Kha Banh :))"},
	{"cc co ngia la gi :))","cuc c**","con c**","cac cau","Tuy nguoi su dung"},
};
void reset2()
{
	reset();
	setcolor(8); setlinestyle(1,2,4); rectangle(50,50,920,200);
	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,9);
   bar(50,300,450,350); rectangle(50,300,450,350); bar(480,300,920,350); rectangle(480,300,920,350);
	 bar(50,390,450,440); rectangle(50,390,450,440); bar(480,390,920,440); rectangle(480,390,920,440);
	 setcolor(0); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(9);
	 outtextxy(65,315,"A."); outtextxy(495,315,"B.");
	 outtextxy(65,405,"C."); outtextxy(495,405,"D.");
}
void order(int qt, char d[])
{
		reset2();
		setcolor(0); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(7);
		outtextxy(70,90,question[qt][0]);
		outtextxy(60,60,"Cau:"); outtextxy(130,60,d);
		setbkcolor(9);
		outtextxy(95,315,question[qt][1]); outtextxy(525,315,question[qt][2]);
		outtextxy(95,405,question[qt][3]); outtextxy(525,405,question[qt][4]);
}
void game()
{
	int x, y;
	int er=0, dem=0;
	char d[2];
	while(!er)
	{
		dem++;
		if(dem<10)	{
			d[0]=dem+48; d[1]=0; d[2]=0;
		}
		else{
			d[0]=dem/10+48; d[1]=dem%10+48; d[2]=0;
		}
		reset2();
		int qt=rand()%16;
		order(qt, d);
		while(true)
		{
			if (ismouseclick(WM_MOUSEMOVE)){
	      getmouseclick(WM_MOUSEMOVE, x, y);
	      if(x>50&&x<450&&y>300&&y<350) {
	      	order(qt, d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(50,300,450,350);
	        setbkcolor(10); outtextxy(95,315,question[qt][1]);
	 				outtextxy(65,315,"A.");
				}
				else if(x>480&&x<920&&y>300&&y<350)
	      {
	      	order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(480,300,920,350);
	        setbkcolor(10); outtextxy(525,315,question[qt][2]);
	 				outtextxy(495,315,"B.");
				}
				else if(x>50&&x<450&&y>390&&y<440) {
					order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(50,390,450,440);
	        setbkcolor(10); outtextxy(95,405,question[qt][3]);
	 				outtextxy(65,405,"C.");
				}
				else if(x>480&&x<920&&y>390&&y<440) {
	      	order(qt,d);
	      	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,10); bar(480,390,920,440);
	        setbkcolor(10); outtextxy(525,405,question[qt][4]);
	 				outtextxy(495,405,"D.");
				}
				else{
						order(qt,d);
				}
			}

				if (ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN)){
     		  getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN, x, y);
     		  //A
     		  if(x>50&&x<450&&y>300&&y<350){
     		  	if(qt==1) er=1;if(qt==2) er=1;if(qt==7) er=1;
     		  	if(qt==5) er=1;	if(qt==9) er=1;	if(qt==10) er=1;if(qt==11) er=1;if(qt==12) er=1;
     		  	if(qt==13) er=1; if(qt==15) er=1;
     		  	break;
					 }
					 //B
					 else if(x>480&&x<920&&y>300&&y<350){
					 	if(qt==0) er=1;if(qt==1) er=1;if(qt==2) er=1; if(qt==3) er=1;if(qt==4) er=1;
					 	if(qt==5) er=1;if(qt==6) er=1;if(qt==7) er=1;if(qt==8) er=1;if(qt==11) er=1;
					 	if(qt==12) er=1;if(qt==13) er=1;if(qt==14) er=1;if(qt==15) er=1;
					 	break;
					 }
					 //C
					 else if(x>50&&x<450&&y>390&&y<440) {
					 	if(qt==0) er=1; if(qt==3) er=1;if(qt==4) er=1;if(qt==6) er=1;
					 	if(qt==7) er=1;if(qt==8) er=1;	if(qt==9) er=1;if(qt==10) er=1;if(qt==12) er=1;
						if(qt==13) er=1;if(qt==14) er=1;
						if(qt==15) er=1;
					 break;
					 }
					 //D
					 else if(x>480&&x<920&&y>390&&y<440) {
					 	if(qt==0) er=1; if(qt==1) er=1; if(qt==2) er=1; if(qt==3) er=1; 
					 	if(qt==4) er=1;if(qt==5) er=1; if(qt==6) er=1;if(qt==8) er=1;
					 	if(qt==9) er=1;if(qt==10) er=1;if(qt==11) er=1;if(qt==14) er=1;
					 	break;
					 }
					 cout<<er<<"-";
    			 }
			delay(100);
		}
		delay(10);
	}
	FILE *p=fopen("scorehigh.txt","wt");
	fputs(d,p);
	fclose(p);
	reset();
	setcolor(1); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
	outtextxy(280,100,"Tra loi sai!!");
	outtextxy(200,150,"BAN NGU LOL :)))");
	setcolor(0); settextstyle(4,0,1);
	outtextxy(230,200,"(The main screen appears after 5s)");
	setcolor(8); setlinestyle(1,2,4); rectangle(150,300,820,400);
	setcolor(12); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(7);
	outtextxy(300,330,"SCORE: ");
	outtextxy(570,330,d);
	delay(5000);
}
XÊM THÊM
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x