Thứ Bảy, 17 Tháng Hai 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C - Kích...

Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C – Kích thước kiểu dữ liệu

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Một kiểu dữ liệu (tiếng Anh: data type) hay đơn giản type là một cách phân loại dữ liệu cho trình biên dịch hoặc thông dịch hiểu các lập trình viên muốn sử dụng dữ liệu. Hầu hết các ngôn ngữ hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, như kiểu số nguyên, kiểu số thực hay kiểu chuỗi…..

Kiểu dữ liệu trong C

Các kiểu biến trong C được phân chia như sau:

STTKiểu và miêu tả
1Kiểu cơ bản: Là các kiểu dữ liệu số học và bao gồm 2 kiểu chính: a) kiểu số nguyên và b) kiểu số thực dấu chấm động.
2Kiểu liệt kê: Đây là các kiểu số học và được dùng để định nghĩa các biến mà nó có thể được gán trước một số lượng nhất định giá trị số nguyên qua suốt chương trình.
3Kiểu void: Kiểu định danh void là kiểu đặc biệt thể hiện rằng không có giá trị nào.
4Kiểu phát triển từ cơ bản: Bao gồm các kiểu : a) con trỏ, b) kiểu mảng, c) kiểu cấu trúc, d) kiểu union và e) kiểu function (hàm).

Kiểu số nguyên (kiểu int)

Bảng dưới đây đưa cho bạn những hiểu biết chi tiết về kiểu số nguyên với cỡ lưu trữ cũng như giới hạn của nó:

KiểuCỡ lưu trữDãy giá trị
char1 byte-128 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char1 byte0 tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 hoặc 4 bytes-32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 tới 32,767
unsigned short2 bytes0 tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 tới 4,294,967,295

Bạn có thể lấy cỡ chính xác của các kiểu của các biến trên những nền tảng cụ thể, bạn có thể sử dụng toán tử sizeof. Biểu thức sizeof(kieu) trả về cỡ của đối tượng hoặc kiểu dưới dạng byte.

Kiểu số thực dấu chấm động (Floating-Point)

Bảng dưới đây đưa cho bạn những hiểu biết cụ thể về các kiểu số thực dấu chấm động tiêu chuẩn với cỡ lưu trữ và dải giá trị cũng như độ chính xác:

KiểuCỡ lưu trữDãy giá trịĐộ chính xác
float4 byte1.2E-38 tới 3.4E+386 vị trí thập phân
double8 byte2.3E-308 tới 1.7E+30815 vị trí thập phân
long double10 byte3.4E-4932 tới 1.1E+493219 vị trí thập phân

Kiểu void

Kiểu void xác định không có giá trị nào. Nó được sử dụng trong 3 trường hợp sau đây:

STTKiểu và miêu tả
1Hàm trả về void
Có rất nhiều hàm trong ngôn ngữ C mà không trả về dữ liệu nào và bạn có thể nói rằng đó là hàm void. Một hàm mà không trả về giá trị nào có kiểu là void. Ví dụ: void exit (int status);
2Hàm với tham số void
Có những hàm trong C mà không chấp nhận bất kỳ tham số. Một hàm với không có tham số nào có thể chấp nhâu là một void. Ví dụ: int rand(void);
3Con trỏ tới void
Một con trỏ có kiểu void * đại diện cho địa chi của đối tượng, chứ không phải là một kiểu. Ví dụ hàm cấp phát bộ nhớ void *malloc (size_t size); trả về một con trỏ void có thể ép kiểu sang bất kỳ một đối tượng nào.
1 1 Bỏ phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x