Thứ Năm, 28 Tháng Chín 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Hàm trong ngôn ngữ lập trình C - Lập trình cơ bản

Hàm trong ngôn ngữ lập trình C – Lập trình cơ bản

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Hàm trong C nói riêng và trong các ngôn ngữ lập trình khác nói chung là phần xử lý được tạo ra để sử dụng lại. Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết cụ thể bên dưới nhé nhé.

Hàm là gì?

Hàm là một đoạn chương trình có kiểu trả về hoặc không có kiểu trả về bao gồm một hoặc nhiều xử lý nhằm giải quyết một công việc nào đó và được xây dựng với mục đích TÁI SỬ DỤNG.

Như vậy trong một chương trình nếu có những xử lý giống nhau chúng ta nên xây dựng hàm.

Hàm có thể được xây dựng bởi lập trình viên hoặc hàm có sẵn trong ngôn ngữ lập trình. Ví dụ trong lập trình C, chúng ta có thể liệt kê các hàm có sẵn như printf, scanf, pow, sqrt,…

Định nghĩa hàm

Kiểu_Dữ_Liệu Tên_Hàm(Tham_Số_1, Tham_Số_2, ...) {   
  Xử lý; 
}

Giải thích

Kiểu dữ liệu có thể là int, long, float, double, char hoặc void. Đây chính là dữ liệu mà hàm có thể trả về (hay còn gọi là đâu ra – output).

Tên hàm phải là: động từ, không chứa khoảng trắng, không trùng từ khoá, không chứa ký tự đặc biệt và đặt tên có ý nghĩa.

Ví dụ: Xây dựng hàm tính tổng 2 số nguyên

int tinhTong(int a, int b) {  
  tong = a + b;  
  return tong;
}

Gọi hàm

Gọi hàm thông qua tên hàm và truyền tham số đầu vào hoặc xử lý kết quả trả về nếu có.

Ví dụ: để gọi hàm tính tổng ở bên trên ta sẽ làm như sau:

int a = 3;
int b = 4;
tinhTong(a,b);

Trong hàm tinhTong ở trên có kiểu trả về là kiểu int nên có thể gọi hàm để tính toán và gắn giá trị vào biến.

int a = 3;
int b = 4;
int kq = tinhTong(a,b);
printf("%d",kq);

Lúc nào màn hình sẽ đưa ra được kết quả của a cộng với b là 7

Code minh họa

Tính tổng 2 số

#include <stdio.h>
int tinhTong(int a,int b)
{
	int tong = a+b;
	return tong;
}
int main()
{
	int a = 5;
	int b = 6;
	int kq = tinhTong(a,b);
	printf("%d", kq);
}

Kết quả:

Kết quả thực hiện chương trình

như chúng ta có thể thấy trong chương trình trên ban đầu gắn a = 5 và b = 6 thì màn hình kết quả đưa ra là 11.

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


Nhận code bài tập và kiểm tra C C++
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x