Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024

TẤT CẢ BÀI VIẾT

str_word_count() trong PHP – Đếm số từ, lấy các từ, vị trí các từ

Hàm str_word_count() trong PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi trong php được sử dụng thường xuyên, hàm str_word_count() cho phép bạn...

Hàm substr trong php – Hàm cắt chuỗi con từ chuỗi cha trong php

Hàm substr trong php dùng để cắt lấy một phần(trích xuất) chuỗi con từ chuỗi cha ban đầu. Đây là một trong những hàm...

Hàm trim() trong PHP – Chuẩn hóa chuỗi bằng hàm trim()

Hàm trim() trong php là hàm để loại bỏ các ký tự không mong muốn ở cả hai đầu của chuỗi(đầu chuỗi & cuối...

Hàm strlen() trong php – Hàm đếm độ dài của chuỗi trong php

Trong PHP, hàm strlen() là một trong những hàm cơ bản được sử dụng để đếm độ dài của một chuỗi. Hàm này trả...

Hàm array_unique() – Loại bỏ phần tử trùng nhau trong mảng php

Loại bỏ phần tử trùng nhau trong mảng php, Hàm array_unique() trong PHP là một trong những hàm xử lý mảng được cung cấp...

Hàm krsort() trong php – sắp xếp mảng giảm dần giữ nguyên khóa

Hàm krsort() trong PHP là một hàm có sẵn trong php để sắp xếp các phần tử trong mảng giảm dần theo giá trị...

ksort() trong php – Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần

Nếu bạn đang làm việc với mảng liên kết (associative array) trong PHP và muốn sắp xếp các phần tử dựa trên các khóa...

Hàm asort() trong php – sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa

Hàm asort() trong PHP là một hàm mạnh mẽ để sắp xếp các phần tử trong mảng theo giá trị và duy trì các...

Hàm usort() trong PHP – Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh

Hàm usort() trong PHP - Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh. Sắp xếp mảng là một phần quan trọng của lập trình,...

Hàm rsort() trong PHP – Hàm sắp xếp mảng giảm dần trong php

Trong lập trình PHP, rsort() là một trong những hàm được sử dụng để sắp xếp mảng, cụ tể hàm rsort() sẽ sắp xếp...

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?