Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Giải bài tập thực hành 1 - Các thành phần trong ngôn...

Giải bài tập thực hành 1 – Các thành phần trong ngôn ngữ C | NMLT C

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Giải bài tập thực hành 1 – Các thành phần trong ngôn ngữ C
Giải bài tập thực hành 2 – Cấu trúc rẽ nhánh
Giải bài tập thực hành 3 – Cấu trúc lặp for
Giải bài thực hành 4 – Cấu trúc lặp While, do…while
Giải bài thực hành 5 – HÀM
Giải bài thực hành 6 – Truyền tham số cho hàm
Giải bài thực hành 7 – Mảng
Giải bài thực hành 8 – Chuỗi ký tự
Giải bài thực hành 9 – Kiểu cấu trúc
Giải bài thực hành 10 – Tập tin

Bài tập thực hành 1: Các thành phần trong ngôn ngữ C

I, Các bài thực hành cơ bản

Bài 3. Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r (được nhập
từ bàn phím).
Hướng dẫn: Nhập bán kính vào biến r; Chu vi đường tròn bằng 2𝞹r; Diện tích
hình tròn bằng 𝞹rr.

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

#define PI 3.14159

int main() {

      int r;

      float chuvi, dientich;

      printf("Nhap ban kinh r:");

      scanf("%d", &r);

      chuvi = 2*PI*r;

      dientich = PI*r*r;

      printf("Chu vi hinh tron la: %f\n", chuvi);

      printf("Dien tich hinh tron la: %f", dientich);

      getch();

}

Bài 4: Viết chương trình nhập vào bán kính hình cầu, tính và in ra diện tích, thể tích của hình cầu đó

Hướng dẫn: Nhập bán kính vào biến r; Diện tích hình cầu bằng 4*𝞹*r*r; Thể tích hình cầu bằng
(4/3) * 𝞹 * (r^3)

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

#define PI 3.14159

int main() {

      int r;

      float s, v;

      printf ("Nhap ban kinh r: ");

      scanf("%d", &r);

      s = 4*PI*r*r;

      v = (4/3)*PI*r*r*r;

      printf("Dien tich: %6.2f\n", s);

      printf("The tich la: %6.2f", v);

      getch();

}

Bài 5: Viết chương trình đọc 2 số nguyên và in ra kết quả của phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/) ra màn hình .

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int main() {

      int a, b, tong, hieu, tich, thuong;

      printf("Nhap a, b: ");

      scanf("%d%d", &a, &b);

      tong = a+b;

      hieu = a-b;

      tich = a*b;

      thuong = a/b;

      printf("phep cong: %d\nphep tru: %d\nphep nhan: %d\nphep chia: %d", tong, hieu, tich, thuong);

      getch();

}

Bài 6: Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị bình phương a^2  lập phương a^3   của a và giá trị  a^4  .

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

int main() {

      int a, A, B, C;

      printf("Nhap so a:");

      scanf("%d", &a);

      A = a*a;

      B = a*a*a;

      C = a*a*a*a;

      printf("Binh phuong la: %d\n", A);

      printf("Lap phuong la: %d\n", B);

      printf("Luy thua cap bon la: %d", C);

      getch();

}

Bài 7: Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của 4 số.

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int main()

{

      int a, b, c, d;

      float TB;

      printf("nhap 4 so a, b, c, d: ");

      scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);

      TB = (float)(a+b+c+d)/4;

      printf("trung binh cong cua 4 so la: %f", TB);

      getch();

}

Bài 8: Viết chương trình nhập 2 số, đổi giá trị 2 số rồi in ra 2 số.

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main() {

      int a, b, tam;

      printf("nhap 2 so a, b: ");

      scanf("%d%d", &a, &b);

      tam = a;

      a = b;

      b = tam;

      printf("so a sau khi doi la: %d\n", a);

      printf("so b sau khi doi la: %d", b);

      getch();

}

II, Các bài thực hành nâng cao

Bài 9: Viết chương trình cho biết chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của một số có 3 chữ số. Ví dụ khi nhập 357 thì in ra:  

– Chữ số hàng trăm: 3 

– Chữ số hàng chục: 5 

– Chữ số hàng đơn vị: 7

Code mẫu

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main() {

   int n, a, b, c;

   printf("Nhap so nguyen duong n(co 3 chu so): ");

   scanf("%d", &n);

   a = n/100;

   b = ((n%100/10));

   c = (n%10);

   printf("- Chu so hang tram: %d\n", a);

   printf("- Chu so hang chuc: %d\n", b);

   printf("- Chu so hang don vi: %d", c);

   getch();

}

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x