Thứ Hai, 19 Tháng Hai 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Giải bài thực hành 6 – Truyền tham số cho hàm |...

Giải bài thực hành 6 – Truyền tham số cho hàm | Nhập môn lập trình C

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Giải bài tập thực hành 1 – Các thành phần trong ngôn ngữ C
Giải bài tập thực hành 2 – Cấu trúc rẽ nhánh
Giải bài tập thực hành 3 – Cấu trúc lặp for
Giải bài thực hành 4 – Cấu trúc lặp While, do…while
Giải bài thực hành 5 – HÀM
Giải bài thực hành 6 – Truyền tham số cho hàm
Giải bài thực hành 7 – Mảng
Giải bài thực hành 8 – Chuỗi ký tự
Giải bài thực hành 9 – Kiểu cấu trúc
Giải bài thực hành 10 – Tập tin

Bài thực hành 6 – Truyền tham số cho hàm

Bài 3. Cho 2 số nguyên a, b. Viết hàm hoán vị giá trị 2 số trên.

Code mẫu

#include<stdio.h>

int Hoanvi(int a, int b);

int main() {

                       int a, b;

                       do {

                        printf("Nhap a = ");

                        scanf("%d",&a);

                        printf("Nhap b = ");

                        scanf("%d",&b);

                       } while(a<0 || b<0);

                       Hoanvi(a,b);

}

int Hoanvi(int a, int b) {

                       int temp;

 

                       temp=a;

                       a=b;

                       b=temp;

 

                       printf("a = %d, b = %d",a,b);

}

Bài 4. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của 2 số nguyên đó.

Code mẫu

#include <stdio.h>

void Bc(int a,int b);

int main() {

                       int a, b;

                       do {

                        printf("Nhap a , b = ");

                        scanf("%d%d",&a,&b);

                       } while (a<=0 || b<=0);

                       Bc(a,b);

 

}

void Bc(int a,int b) {

                       int     x=a;

                       int     y=b;

                       while(a!=b) {

                        if(a>b)

                              a=a-b;

                        else

                              b=b-a;

                       }

                       printf("\nuoc chung lon nhat la %d",b);

                       printf("\nboi chung nho nhat la %d",(x*y)/b);

}

Bài 5. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số(0<k<=5), đếm xem n có bao nhiêu chữ số chẵn và bao nhiêu chữ số lẻ.

Code mẫu

#include<stdio.h>

void chan(int x);

void le(int x);

int main() {

      int n, a, b, c, d,e ,y ;

 

      do {

            printf("Nhap n(1<n<65536): ");

            scanf("%d",&n);

      } while(n<1 || n>65536);

      

      a = n/10000;

      b = n%10000/1000;

      c = n%1000/100;

      d = ((n%100/10));

      e = (n%10);

      printf("a= %d,b= %d,c= %d,d= %d,e= %d ",a,b,c,d,e);

 

      chan(a);

      le(a);

      chan(b);

      le(b);

      chan(c);

      le(c);

      chan(d);

      le(d);

      chan(e);

      le(e);

 

}

void chan(int x) {

      int chan;

      if(x==0)

            chan = 0;

      else {

            if(x%2==0)

                  chan = 1;

            else

                  chan = 0;

      }

 

      if(chan==1)

            printf("chan ");

      else

            printf(" ");

      return chan;

}

void le(int x) {

      int le;

      if(x==0)

            le = 0;

      else {

            if(x%2==0)

                  le = 0;

            else

                  le = 1;

      }

 

      if(le==1)

            printf("le ");

      else

            printf(" ");

      return le;

}

Bài 6. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số(0<k<=5), sau đó nhập một số nguyên x, tìm vị trí xuất hiện của chữ số có giá trị x trong n. Ví dụ: nhập n=1526,x=2. Kết quả: chu so 2 o vi tri thu 3.

Code mẫu

#include<stdio.h>

int main() {

      int n, a, b, c, d, e, y;

      do {

            printf("Nhap n(1<n<65536): ");

            scanf("%d",&n);

      } while(n<1 || n>65536);

      printf("Nhap x: ");

      scanf("%d",&y);

      a = n/10000;

      b = n%10000/1000;

      c = n%1000/100;

      d = ((n%100/10));

      e = (n%10);

      if(y==a) {

            printf("so %d o vi tri thu 1",y);

      }

      if(y==b) {

            if(a!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 2",y);

            else

                  printf("so %d o vi tri thu 1",y);

      }

      if(y==c) {

            if(a==0 && b==0)

                  printf("so %d o vi tri thu 1",y);

            else if(a==0 && b!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 2",y);

            else

                  printf("so %d o vi tri thu 3",y);

      }

      if(y==d) {

            if(a==0 && b==0 && c==0)

                  printf("so %d o vi tri thu 1",y);

            else if(a==0 && b==0 && c!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 2",y);

            else if(a==0 && b!=0 && c!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 3",y);

            else

                  printf("so %d o vi tri thu 4",y);

      }

      if(y==e) {

            if(a==0 && b==0 && c==0 && d==0)

                  printf("so %d o vi tri thu 1",y);

            else if(a==0 && b==0 && c==0 && d!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 2",y);

            else if(a==0 && b==0 && c!=0 && d!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 3",y);

            else if(a==0 && b!=0 && c!=0 && d!=0)

                  printf("so %d o vi tri thu 4",y);

            else

                  printf("so %d o vi tri thu 5",y);

      }

}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x