Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024
Trang chủLập trìnhLập trình JavaLập trình Java – Bài tập xử lý ma trận

Lập trình Java – Bài tập xử lý ma trận

Đề bài:

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình java – Bài tập tổng hợp và lời giải 2
Lập trình java – Bài tập tổng hợp và lời giải 1
Lập trình Java – Bài tập xử lý ma trận
Lập trình java – Chuẩn hóa xâu ký tự
Cài đặt IDE Netbean, Eclipse – Môi trường lập trình Java

a. Lớp MaTran có các thuộc tính được định nghĩa như sau:
private int soHang, soCot;  // Số hàng, số cột của ma trận
private int M[][]; // Mảng 2 chiều chứa các phần tử của ma trận
Xây dựng lớp MaTran có các thuộc tính như trên và các phương thức sau:
 - Một số toán tử tạo lập
 - Phương thức để nhập thông tin của một ma trận
 - Phương thức để hiển thị thông tin của một ma trận
b. Xây dựng lớp XuLyMaTran có các phương thức thực hiện các công việc sau:
 - Nhập và hiển thị hai ma trận A, B
 - Tính tổng và tích 2 ma trận A, B

Code mẫu

import java.io.DataInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
class MaTran{
  private int soHang;
  private int soCot;
  private int M[][];
  // Toán tử tạo lập
  MaTran(){}
  MaTran(int sh, int sc){ soHang=sh; soCot=sc;}
  MaTran(MaTran X){
    this.soHang=X.soHang;
    this.soCot=X.soCot;
    this.M=new int[this.soHang][this.soCot];
    for(int i=0;i<soHang;i++)
      for(int j=0;j<soCot;j++) 
        this.M[i][j]=X.M[i][j];
  }
  // Các phương thức
   
  public int nhapInt() { // Nhập vào một số nguyên
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    int so;
    String st;
    try {
      st=sc.nextLine();
    }catch(Exception e) {st="0";}
     
    try {
      so=Integer.parseInt(st);
    }catch(NumberFormatException ne) {so=0;}
    return so;
  }
  public int getSH() {return soHang;}
  public int getSC() {return soCot;}
  public void setSH(int sh) {soHang=sh;}
  public void setSC(int sc) {soCot=sc;}
  public void setSH_SC(int sh, int sc) {
    soHang=sh; soCot=sc;
    M=new int[sh][sc];
  }
  public void setPhanTu(int pt, int chiSoHang, int chiSoCot) {
    this.M[chiSoHang][chiSoCot]=pt;
  }
  public int getPhanTu(int chiSoHang, int chiSoCot) {
    return this.M[chiSoHang][chiSoCot];
  }
  public void nhapMT() {
    System.out.print("Nhap so hang :");
    do {
      soHang=nhapInt();
      if(soHang<=0) System.out.print("\t Nhap sai ==> Nhap lai so hang>0 :");
    }while(soHang<=0);
    System.out.print("Nhap so cot :");
    do {
      soCot=nhapInt();
      if(soCot<=0) System.out.print("\t Nhap sai ==> Nhap lai so cot>0 :");
    }while(soCot<=0);
     
    M=new int[soHang][soCot];
    for(int i=0;i<soHang;i++)
    for(int j=0;j<soCot;j++) {
      System.out.print("["+i+"]["+j+"] =");
      M[i][j]=nhapInt();
    }  
  }
  public void hienThiMT() {
    for(int i=0;i<soHang;i++) {
      for(int j=0;j<soCot;j++) 
        System.out.print(M[i][j]+"\t");
      System.out.println();
    }
  }
}
public class XuLyMaTran {
  public MaTran tinhTong(MaTran X, MaTran Y) {
    MaTran tong=new MaTran();
     
    if(X.getSH()!=Y.getSH() || X.getSC()!=Y.getSC()) {
      System.out.println("\t 2 Ma tran khac size ==> Khong the cong!");
      return tong;
    }  
    else {
      int m=X.getSH();
      int n=X.getSC();
       
      tong.setSH_SC(m, n);
       
      for(int i=0;i<m;i++) 
      for(int j=0;j<n;j++) {
        int sum=X.getPhanTu(i, j)+Y.getPhanTu(i, j);
        tong.setPhanTu(sum, i, j);
      }
      return tong;
    }
  }
  public MaTran tinhTich(MaTran X, MaTran Y) {
    MaTran tich=new MaTran();
     
    if(X.getSC()!=Y.getSH()){
      System.out.println("\t Size cua 2 ma tran khong phu hop ==> Khong the nhan!");
      return tich;
    }  
    else {
      int m=X.getSH();
      int n=Y.getSC();
       
      tich.setSH_SC(m, n);
       
      for(int i=0;i<m;i++) 
        for(int j=0;j<n;j++) {
          int tt=0;
          for(int k=0;k<Y.getSH();k++)
            tt+=X.getPhanTu(i, k)*Y.getPhanTu(k, j);
        tich.setPhanTu(tt, i, j);
      }
      return tich;
    }      
  }
  public static void main(String arg[]) {
    MaTran A=new MaTran();
    MaTran B=new MaTran();
    MaTran C=new MaTran();
    MaTran D=new MaTran();
    XuLyMaTran xl=new XuLyMaTran();
     
    System.out.println("\n ======== NHAP MA TRAN A ========" );
    A.nhapMT();
    System.out.println("\n ======== MA TRAN A DA NHAP ========" );
    A.hienThiMT();
    System.out.println("\n ======== NHAP MA TRAN B ========" );
    B.nhapMT();
    System.out.println("\n ======== MA TRAN B DA NHAP ========" );
    B.hienThiMT();
     
    C=xl.tinhTong(A, B);
    System.out.println("\n ======== MA TRAN TICH D=A*B ========" );
    C.hienThiMT();
     
    D=xl.tinhTich(A, B);
    System.out.println("\n ======== MA TRAN TONG D=A*B ========" );
    D.hienThiMT();
  }
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x