Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Đọc mảng từ file và xử lý mảng lập trình C/C++ -...

Đọc mảng từ file và xử lý mảng lập trình C/C++ – Đọc ghi file – Con trỏ

Cụ thể đề bài như sau:

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Cách in bảng mã ASCII trong lập trình C/C++
Đọc xâu từ file và xử lý xâu ký tự lập trình C/C++ - Đọc ghi file - Con trỏ
Đọc mảng từ file và xử lý mảng lập trình C/C++ - Đọc ghi file - Con trỏ
Lớp string và các hàm xử lý string trong C++
Đọc ghi file trong ngôn ngữ lập trình C

Viết chương trình thực hiện các công việc sau(Yêu cầu sử dụng con trỏ).
1. Đọc từ file input.txt vào một mảng các số nguyên.
2. Tính tổng các phần tử trong mảng, ghi kết quả ra file văn output.txt.
3. Sắp xếp mảng tăng dần và ghi vào cuối file output.txt

Code mẫu

Để chạy chương trước tiên bạn cần tạo một file input.txt chứa các số nguyên và đặt cùng thư mục với mã nguồn.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100

//Hàm đọc file
void docfile(int *n, int *A){
	*n=0;
	FILE *f = fopen("input.txt", "rt");
	while(!feof(f)) //Nếu còn phần tử tiếp tục thực hiện vòng lặp
	{
		fscanf(f,"%d", (A+(*n)));//Đọc 1 phần tử từ file
		(*n)++;
	}
}

//Hàm tính tổng các phần tử cho mảng
int tinhTong(int n, int *A){
	int sum=0;
	for(int i=0;i<n;i++){
		sum = sum+ A[i];
	}
	return sum;
}
//Hàm sắp xếp
void sapxep(int n, int *A){
	for(int i=0;i<n-1;i++){
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(A[i] > A[j]){
				int t = A[i];
				A[i] = A[j];
				A[j] = t;
			}
		}
	}
}


//Ghi file
void ghiFile(int n, int *A){
	FILE *f = fopen("output.txt", "wt");
	fprintf(f, "%d\n\n\n", tinhTong(n,A));
	
	sapxep(n,A);
	for(int i=0;i<n;i++){
		fprintf(f,"%d   ", A[i]);
	}
	fclose(f);
}

//Hàm xuất
void xuat(int n, int *A){
	printf("Mang doc tu file\n");
	for(int i=0;i<n;i++){
		printf("%d   ", *(A+i));
	}
	
	printf("\n\nTong cua mang la: %d \n=>Da duoc ghi vao file output.txt\n", tinhTong(n,A));
	printf("\n\nMang da sap xep\n");
	sapxep(n,A);
	for(int i=0;i<n;i++){
		printf("%d   ", A[i]);
	}
	printf("\n\n  =>Mang sap xep da ghi vao cuoi file output.txt\n");
}

int main()
{
	int n;
	int *A = (int*)malloc(sizeof(int) * MAX); //Khai báo con trỏ A và cấp phát bộ nhớ cho A
	docfile(&n, A);
	xuat(n,A);
	ghiFile(n,A);
		
	return 0;
}
4.5 2 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x