Học PHP & MySQL

Hướng dẫn cài đặt XAMPP – Phần mềm máy chủ web(Web Server)

1. PHP CƠ BẢN & NÂNG CAO

PHP cơ bản(Base PHP)

Các hàm xử lý Array

Các hàm xử lý String

Hàm Cơ bản & Nâng cao

Kết nối CSDL MySQL trong PHP

2. MYSQL CƠ BẢN & NÂNG CAO

Câu lệnh trong MySQL

Mệnh đề trong MySQL

Toán tử, Thuộc tính, Ràng buộc

Hàm & MySql nâng cao

3. MÃ NGUỒN (SOURCE CODE)

Mã nguồn Website du lịch việt xây dựng trên PHP Và MYSQL

Mã nguồn website xem video trực tuyến xây dựng bằng PHP và MySql

Mã nguồn website chia sẻ sách bằng PHP và MySql – Source code

Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile