Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Bài toán quản lý vé tàu lập trình C - Đọc ghi...

Bài toán quản lý vé tàu lập trình C – Đọc ghi file

Cụ thể đề bài như bên dưới.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Bài toán trăm trâu trăm cỏ c++ - Cách giải
Thuật toán đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
Bài toán chuẩn hóa xâu ký tự lập trình C/C+
Tìm UCLN, BCNN của 3 số, 4 số...nhiều số và của một mảng
Bài toán quản lý vé tàu lập trình C - Đọc ghi file

Để bài: Viết chương trình quản lý vé tàu, thông tin một vé tàu như sau, Ngày giờ đi, Ngày giờ đến, Ga đi, Ga đến, Loai chỗ ngồi, Số toa, số ghế.
Viết chương trình thực hiện những công việc sau:
1. Nhập và xuất danh sách n vé tàu từ bàn phím
2. Ghi ra file danh sách các vé tàu có ga đến là Thai Nguyen và loại chỗ ngồi mềm

Code mẫu

#include <stdio.h>
#include <string.h>

//Định nghĩa kiểu dữ liệu Vetau
typedef struct Vetau{
	char ngayGioDi[200], ngayGioDen[200];
	char gaDi[200], gaDen[200], loaiChoNgoi[200];
	int soToa, soGhe;
} VeTau;


//Nhập danh sách vé tàu
void Nhap(int n, VeTau A[]){
	
	printf("\n--------NHAP DANH SACH VE TAU------\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap thong tin ve tau thu %d:\n", i+1);
		printf(" Nhap ngay gio di: "); fflush(stdin); gets(A[i].ngayGioDi);
		printf(" Nhap ngay gio den: "); gets(A[i].ngayGioDen);
		printf(" Nhap ga di: "); gets(A[i].gaDi);
		printf(" Nhap ga den: "); gets(A[i].gaDen);
		printf(" Nhap loai cho ngoi: "); scanf("%s", &A[i].loaiChoNgoi);
		printf(" Nhap so toa: "); scanf("%d", &A[i].soToa);
		printf(" Nhap so ghe: "); scanf("%d", &A[i].soGhe);
		printf("\n\n");
	}
}

/Xuất dánh sách vé tàu
void xuat(int n, VeTau A[]){
	printf("\n\n--------HIEN THI DANH SACH VE TAU------\n");
	for(int i=0;i<n;i++){
			printf("%s  %s  %s  %s  %s  %d  %d\n", A[i].ngayGioDi, A[i].ngayGioDen, A[i].gaDi,A[i].gaDen,A[i].loaiChoNgoi,A[i].soToa,A[i].soGhe);	
	}
}

//Ghi file
void ghiFile(int n, VeTau A[]){
	printf("\n\n =>Da ghi vao file danh sach cac ve tau co diem den la Thai nguyen vao file ghivetau.txt ");
	FILE *f = fopen("ghivetau.txt", "wt");
	for(int i=0;i<n;i++){
		if(stricmp(A[i].gaDen, "Thai Nguyen") == 0)
			fprintf(f,"%s  %s  %s  %s  %s  %d  %d\n", A[i].ngayGioDi, A[i].ngayGioDen, A[i].gaDi,A[i].gaDen,A[i].loaiChoNgoi,A[i].soToa,A[i].soGhe);	
	}
	fclose(f);
}
int main()
{
	int n;
	printf("Nhap so luong ve tau: ");
	scanf("%d", &n);
	VeTau A[n];
	
	Nhap(n,A);
	xuat(n,A);
	ghiFile(n,A);
	return 0;
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x